FACULTY OF ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS
Universiti Malaysia Kelantan

Client Charter


Fakulti  Keusahawanan dan Perniagaan komited, beraspirasi, telus, cakna dan iktikad dalam memastikan pengajaran, perkhidmatan, pengurusan, penyelidikan, penerbitan, pembangunan pelajar dan keusahawanan serta pengurusan kewangan yang efektif agar mencapai ekspektasi pemegang taruh menerusi:

a) Pengajaran

1) Prasiswazah

 • memproses permohonan pertukaran program/penangguhan/tarik diri dalam tempoh 7 hari bekerja selepas kelulusan pihak berkuasa melulus
 • memastikan informasi jadual kuliah disampaikan kepada pelajar sebelum semester bermula
 • memastikan pelajar mengadakan pertemuan bersama penasihat akademik sekurang-kurangnya 2 kali dalam tempoh satu semester pengajian
 • memastikan pelajar melengkapkan maklumat syarikat/industri/jabatan dalam tempoh 7 hari sebelum latihan industri bermula
 • melaksana proses permohonan semakan semula keputusan peperiksaan dalam tempoh 14 hari bekerja sebelum dimajukan untuk kelulusan pihak berkuasa melulus
 • memastikan peperiksaan khas/penilaian khas bagi subjek seliaan fakulti diadakan dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh akhir peperiksaan
 • penyediaan kertas kerja bagi permohonan pengajar sambilan dilaksanakan satu (1) kali pada setiap semester

2) Pascasiswazah

 • laporan kemajuan perlu diserahkan oleh pelajar kepada pihak fakulti dalam tempoh 7 hari selepas makluman diterima daripada Pusat Pengajian Siswazah
 • memproses permohonan pertukaran status/fakulti/penangguhan/tarik diri/program/penyelia/tajuk selepas kelulusan pihak berkuasa melulus
 • memajukan permohonan pelajar baharu kepada Pusat Pengajian Siswazah dalam tempoh 7 hari bekerja
 • pelajar perlu membentangkan Porposal Defences dan Candidature Defences dalam tempoh 30 hari selepas penghantaran borang permohonan 

b) Perkhidmatan/Pengurusan

 • Maklum balas aduan diselesaikan dalam tempoh 7 hari bekerja bagi aduan yang diklasifikasikan sebagai am manakala 30 hari bagi kes aduan dalam skala sederhana serta 60 hari bagi kes aduan skala kritikal
 • Dokumen/parcel perlu dihantar sekurang-kurangnya 2 kali sehari
 • Pergerakan keluar masuk dokumen perlu direkod pada setiap hari bekerja
 • Agihan dokumen dilaksanakan mengikut penama/PTj pada setiap hari bekerja
 • Perkhidmatan fotokopi dilaksanakan dalam tempoh sekurang-kurangnya 2 kali sehari
 • Minit arahan Dekan diedarkan sekurang-kurangnya 2 kali sehari
 • Tempahan penginapan/penerbangan/jamuan/ bilik mesyuarat/pengangkutan/ cenderahati diselesaikan dalam tempoh 3 hari bekerja selepas kelulusan fakulti
 • Urusan penyediaan dokumen berkaitan kewangan diselesaikan dalam tempoh 7 hari bekerja selepas kelulusan fakulti
 • Kelulusan permohonan kertas kerja program diselesaikan dalam tempoh 3 hari bekerja selepas kelulusan fakulti
 • Urusan cuti sakit/cuti tanpa rekod/cuti bersalin/cuti gantian/cuti bencana diselesaikan 2 hari dari tarikh penerimaan borang lengkap dari pemohon
 • Urusan permohonan jawatan akademik dan temuduga di peringkat fakulti diselesaikan selepas mendapatkan kelulusan fakulti
 • Urusan  lawatan/jaringan industri dari agensi/jabatan luar
 • Urusan penghantaran maklumat/laporan kepada agensi/jabatan/PTj diselesaikan dalam tempoh 7 hari bekerja
 • Urusan percetakan sijil diselesaikan dalam masa 7 hari bekerja selepas kelulusan/program
 • Urusan penghantaran rekod awam yang telah ditamatkan bagi tempoh lebih daripada (5 tahun) diselesaikan dalam tempoh 30 hari bekerja
 • Urusan kemaskini rekod awam dilaksanakan setiap hari
 • Urusan surat menyurat diselesaikan dalam tempoh 3 hari bekerja
 • Unjuran perjawatan staf pentadbiran dilaksanakan pada setiap tahun untuk tahun kewangan berikutnya

 c) Penyelidikan/Penerbitan

 • Urusan penghantaran borang menghadiri latihan/seminar/persidangan dilaksanakan dalam tempoh 3 hari bekerja selepas mendapat kelulusan fakulti
 • Urusan penyediaan dokumen penerbitan dilaksanakan dalam tempoh 3 hari bekerja
 • Urusan penyediaan dokumen MyRA dilaksanakan dalam tempoh 60 hari bekerja
 • Urusan permohonan Geran diselesaikan dalam tempoh 7 hari bekerja
 • Pengumpulan maklumat berkaitan jurnal/artikel/bab dalam buku dilaksanakan 1 kali dalam 1 bulan
 • Urusan pengemaskinian dokumen/laporan geran dilaksanakan 1 kali dalam 1 minggu
 • Urusan buletin fakulti (Caknawan) dilaksanakan 2 kali setahun

d) Pembangunan Pelajar dan Keusahawanan

 • Menyediakan perancangan aktiviti/program beserta unjuran bajet kepada pihak Hal Ehwal Pelajar dalam tempoh 3 hari bekerja
 • Memantau dan merekod bayaran sewa Kiosk Biz Street dilaksanakan 1 kali dalam 1 bulan
 • Pelaksanaan program CEO @ Faculty 2 kali dalam 1 tahun
 • Pelaporan aktiviti keusahawanan bagi tujuan permohonan dana KPT dilaksanakan 1 kali pada 1 semester

e) Pengurusan Kewangan

 • Rekupmen panjar wang runcit diselesaikan 3 hari bekerja iaitu selepas mencapai 50% perbelanjaan
 • Urusan maklumbalas pembekal/perlanjutan tempoh dapat diselesaikan dalam tempoh 3 hari bekerja
 • Urusan semakan dokumen tuntutan staf/pengajar sambilan dilaksanakan satu (1) hari
 • Urusan kemaskini perbelanjaan Sistem Tadbir Urus E-vot dilaksanakan satu (1) kali seminggu
 • Pemantauan prestasi belanjawan tahunan dilaksanakan pada bulan ketiga setiap suku tahun
 • Urusan penyediaan belanjawan bagi tahun berikutnya dilaksanakan satu (1) kali setahun
 • Urusan semakan/penyaluran/viremen Tabung Amanah dan Akaun Belanja Mengurus dilaksanakan satu (1) kali sebulan
 • Urusan permohonan alat pejabat dibuat dua (2) kali setahun
 • Urusan laporan pergerakan inbois dilaksanakan dua (2) kali sebulan
 • Urusan pembayaran yuran badan professional dilaksanakan lima (5) kali setahun
 • Urusan daftar/kemaskini/verifikasi aset/inventori dilaksanakan dua (2) kali setahun secara berkala
 • Pemeriksaan mengejut panjar wang runcit dilaksanakan dua (2) kali setahun

NILAI TERAS FKP

 • Atribut usahawan
 • Profesionalisme
 • Berintegriti
 • Berfokuskan pelanggan

FUNGSI UTAMA BAHAGIAN

a) Pentadbiran dan Kewangan

 • Pentadbiran am
 • Perkhidmatan
 • Pengurusan kewangan
 • Pengurusan keusahawanan
 • Sekretariat mesyuarat utama/ program
 • Promosi dan publisiti
 • Pengurusan pejabat
 • Pengurusan tempahan
 • Pengurusan sumber manusia
 • Pengurusan pelaporan
 • Pengurusan kertas kerja mesyuarat utama
 • Pengurusan dokumentasi MoU, MoA, LoI

 b) Prasiswazah

 • Pengurusan pengambilan pelajar
 • Pengurusan pentadbiran akademik (pendaftaran pelajar baharu dan kanan, pendaftaran kursus, tambah gugur kursus, markah dan gred peperiksaan)
 • Menguruskan sistem pengurusan akademik fakulti (IMS)
 • Pengurusan pengijazahan dan penganugerahan hadiah akademik pelajar
 • Pengurusan dan pengemaskinian rekod/ fail pelajar prasiswazah
 • Pengurusan mesyuarat dan dokumentasi program baharu
 • Pengurusan dokumentasi pengiktirafan program fakulti
 • Pengurusan pelantikan pengajar dan penyelaras kursus
 • Pengurusan proses lawatan industri pelajar
 • Hebahan kepada pelajar mengenai maklumat terkini
 • Pengurusan Mesyuarat Prasiswazah dan Jawatankuasa Peperiksaan

c) Pascasiswazah

 • Penyelidikan
 • Penerbitan
 • Pengurusan mesyuarat Pascasiswazah dan Mesyuarat Jawatankuasa Penyelidikan dan Inovasi
 • Pengurusan akademik
 • Pengurusan pengisian maklumat yang diperlukan oleh MyRA
 • Pengurusan penganjuran Proposal Defence dan Candidature Defence untuk pelajar dan staf yang akan cuti belajar
 • Pengurusan dan pengemaskinian rekod/ fail pelajar
 • Pengurusan penganjuran siri seminar di fakulti 

d) Keusahawanan dan Pembangunan Pelajar

 • Pengurusan aktiviti keusahawanan pelajar
 • Penyelarasan dan pengemaskinian rekod program/ aktiviti anjuran fakulti
 • Pengurusan program/ lawatan pelajar
 • Pengurusan sijil penghargaan kepada usahawan dan pelajar
 • Pengurusan tempahan kenderaan untuk program/ aktiviti pelajar
 • Pemantauan pelaksanaan dan keberkesanan program pendidikan keusahawanan
 • Pengurusan dalam mencadangkan hubungan strategik fakulti dengan pihak industri dan usahawan